ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 68. Статута општине Темерин – пречишћен текст (“Службени лист општине Темерин“,  број 6/2014 и 14/2014), члана 45. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“, број 13/2008), члана 6. Одлуке о додели спортских стипендија  (“Службени лист општине Темерин“, број 3/2015) и Закључка Општинског већа број:06-1/19-40-11-01 од 11.04.2019. године о расписивању Јавног конкурса  за доделу стипендија у области спорта из буџета општине Темерин за 2019. годину,

Општинско веће општине Темерин  р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса је додела средстава за стипендије у области спорта из буџета општине Темерин за 2019. годину. Одлуком о Буџету за 2019.годину, у оквиру раздела 4-Општинска управа, програм 14 – Развој спорта и омладине, економска класификација 472, позиција 138 опредељена су средства за ове намене у износу од 500.000,00 динара.

 

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

                Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација са територије општине Темерин, који испуњавају услове јавног конкурса.

            Кандидате за спортску стипендију, предлажу спортске организације, на основу резултата, рада, диплома и захвалница, остварених у протеклој години.   

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

            Спортиста да би стекао право на спортску стишпендију мора испуњавати следеће услове:

 • да је члан спортске организације, са седиштем на територији општине Темерин,
 • да уредно и редовно обавља све задатке спортисте при спортској организацији, школском тиму, репрезентацији итд.
 • да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и стваралаштва,
 • да није млађи ос 16 година нити старији од 29 година,
 • да има стално пребивалиште на територији општине Темерин,
 • да је освојио медаљу на Олимпијским играма, Светском првенству, Европском првенству или Државном првенству, током протекле године.
 1. 4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве на конкурс подносе се на обрасцу , у области спорта који се може преузети на интернет страници www.temerin.rs.

Конкурсна документација садржи:

 • пријавни образац;
 • доказ да спортска организација која предлаже спортисту обавља делатност на територији Општине Темерин;
 • потврду издату од стране спортске организације да је спортиста у протеклој години нaступао за клуб који га предлаже за спортску стипендију,као и потврду да спортиста у текућој години наступа за клуб који га предлаже за спортску стипендију;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • потврду да спортиста има пребивалиште на територији општине Темерин;
 • потврду о освојеној медаљи на Олимпијским играма, Светском првенству, Европском првенству, или Државном првенству, током протекле године;
 • фотокопију жиро рачуна клуба;
 • потврду спортске организације да спортиста нема закључен професионални уговор.

 

За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве и спортска организација.

 

            Конкурс је отворен од  12.04.2019. године до 29.04.2019. године.

 

Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, подносе се лично, Спортском савезу општине Темерин, Новосадска 403, (радним даном од 08,00 до 14,00 часова) или путем поште на адресу:

 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, Новосадска 403, Темерин,са назнаком

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Све додатне информације о конкурсу могу се добити и путем e-mail адресе: 2016ssot@gmail.com

 

Резултати Конкурса ће бити објављени у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса на званичној интернет страници општине Темерин.

 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се узимати у разматрање.

Kомисијa за оцену годишњих и посебних програма и категоризације у области спорта у општини Темерин (у даљем тексту: Комисија) задржава право да од подносилаца  који су благовремено поднели пријаве, по потреби затражи додатну документацију и информације.

 

 

По спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке за доделу спортских стипендија из буџета општине Темерин и исту доставља Општинском већу.

Комисија утврђује предлог висине као и начин исплате стипендије за сваког кандидата који испуњава услове конкурса и исти доставља Општинском већу.

Општинско веће својим закључком за сваку календарску годину утврђује висину и начин исплате стипендије.

Председник општине на основу одлуке Општинског већа доноси Одлуку о избору спортисте за доделу спортских стипендија који се финансирају из буџета Општине Темерин.

Спортски савез општине Темерин ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријаве у року од осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса.

 

Општинско веће није у обавези да образложи своје одлуке.

Конкурсна документација се не враћа.

 

 

                                                                                            

 

 

                                                         

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

БРОЈ:06-1/19-40-11-01                                                                ЂУРО ЖИГА, с.р

ДАНА:11.04.2019. ГОДИНЕ                                                     

Т Е М Е Р И Н

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Response